Type safe environment variable

05.10.20182 Min Read — In Coding

Thay vì dùng process.env.REACT_APP_API_ENV trực tiếp thì nên tạo 1 file env.ts/env.js như bên dưới.

const {
 REACT_APP_API_ENV,
 REACT_APP_SENTRY,
 REACT_APP_PRIVACY_URL,
 REACT_APP_TERM_OF_USE_URL,
 REACT_APP_FAQ_URL,
 REACT_APP_LOGO_URL
} = process.env

export {
 REACT_APP_API_ENV,
 REACT_APP_SENTRY,
 REACT_APP_PRIVACY_URL,
 REACT_APP_TERM_OF_USE_URL,
 REACT_APP_FAQ_URL,
 REACT_APP_LOGO_URL
}

Tại sao phải mới import rồi lại export? Làm vậy để giải quyết vấn đề gì?

1. Document

Một đồng nghiệp/contributor nhìn vào file env.ts này có thể biết được có bao nhiêu environment variable mà không phải đi search process.env trong toàn bộ file của project.

2. Type safe (flowtype/typescript)

process.env trong typescript có type như sau:

// NodeJS.Process.env: NodeJS.ProcessEnv
interface ProcessEnv {
 [key: string]: string | undefined
}

Nghĩa là khi chúng ta access 1 environment variable không tồn tại mà typescript hay flowtype chả phàn nàn gì . Ví dụ:

process.env.NONE_EXIST_VARIABLE

Q: Èo. Có mấy khi mà đi access một env variable mà mình chưa gán đâu, lúc code nhìn là biết liền?

A: Giả sử bạn có set variable này là process.env file:

THIS_IS_A_LONG_ENVIRONMENT_VARIABLE_NAME_IN_THE_WORLD=‘hello world’

và access variable này như sau:

const { THIS_IS_A_LONG_ENVIROMENT_VARIABLE_NAME_IN_THE_WORLD } = process.env
console.log(THIS_IS_A_LONG_ENVIROMENT_VARIABLE_NAME_IN_THE_WORLD)

kết quả in ra trong console là:

undefined

Trong vòng bao lâu thì bạn tìm ra nguyên nhân là ENVIROMENT thiếu N (ENVIRONMENT)? 5s, 10s hay lâu hơn?

3. Autocomplete

Nếu xài typescipt/flowtype thì việc tạo file env.ts/env.js còn giúp chúng ta autocomplete khi code nữa.

[TBD] add gif/video demo

Kết

Xài env.ts/env.js file để quản lý environment variable để document tốt hơn, tránh lỗi typo, type safeautocomplete.